czwartek, 14 październik 2021 09:11

Oferta pracy - Główny Księgowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku  ogłasza nabór na stanowisko: 

Główny księgowy.

Wymiar zatrudnienia:  1/2 etatu

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:  zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Spełnianie wymagań formalnych określonych w Ustawie o finansach publicznych w zakresie obywatelstwa, pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności, znajomości języka polskiego i wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych:

1. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.

2. Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność - brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

5. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

6. Wykształcenie i doświadczenie spełniające jeden z poniższych warunków:}

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadać doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych.

2. WYMAGANIA DODATKOWE :

- doświadczenie w pracy w/ lub dla instytucji kultury lub innej organizacji z sektora finansów publicznych.
- znajomość kodeksu pracy, przepisów z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
- znajomość obsługi programu RAKS finanse i kadry,
- biegła znajomość obsługi komputera

Zakres obowiązków na stanowisku głównego księgowego obejmuje: 

 1. zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.): 
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywanie wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 1. sporządzanie analiz finansowych,
 2. nadzór oraz przygotowywanie planów finansowych, monitorowanie ich realizacji, nadzór i sporządzanie sprawozdań finansowych MGOK i współdziałanie w tym zakresie z Dyrektorem
 3. sporządzanie sprawozdawczości podatkowej;
 4. sporządzanie list płac oraz naliczanie i terminowa wypłata wynagrodzeń;
 5. koordynacja i nadzór nad pracownikami w zakresie obsługi kasy fiskalnej i sporządzania raportów dobowych oraz miesięcznych;
 6. realizacja zadań polityki bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie zbiorów danych osobowych przetwarzanych na potrzeby działalności finansowo-księgowej jednostki w porozumieniu z Dyrektorem MGOK i Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
niedziela, 10 październik 2021 17:25

Koncert Tomasza Tittera

wtorek, 28 wrzesień 2021 23:29

Piknik Archeologiczny RYDNO

wtorek, 28 wrzesień 2021 23:25

Turniej 6-tek Piłkarskich

W ostatnią sobotę ma boisku przy zalewie w Wąchocku wspólnie ze Starachowickim Stowarzyszeniem Piłkarskim zorganizowaliśmy turniej pod nazwą: SSP CUP - Turniej Szóstek Piłkarskich.
W zawodach wzięło udział 6 drużyn. Końcowa kolejność wygląda następująco:
1. Wczorajsi 2. Wonhololo Team 3. Merkson TNT 4. FC Chili 5. WW Team 6. Campeones Wąchock Najlepszy zawodnik: Ernest Gralec( Wczorajsi) Król strzelców: Filip Niewczas( Wczorajsi ) Najlepszy bramkarz: Bartosz Drożdż ( Wonhololo Team)
Otrzymaliśmy nowy sprzęt komputerowy w ramach projektu TIK w instytucjach kultury #2. Dziś Pani Edyta Kraska dyrektor projektu przekazała nam 4 laptopy i 2 tablety. Projekt TIK czyli Technologie Informacyjno-Komunikacyjne dotyczy podniesienia kompetencji pracowników MGOK w Wąchocku. Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji otrzymało dofinansowanie na realizację innowacyjnego projektu TIK w instytucji kultury, do którego zgłosiliśmy swój udział. Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego celem jest rozwój kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury z woj... świętokrzyskiego.
W konsekwencji, pracownicy MGOK będą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu programowania, grafiki i kompetencji medialnych oraz przygotują się do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą przy użyciu otrzymanego bezzwrotnie nowoczesnego sprzętu: laptopów z właściwym oprogramowaniem, tabletów, gry edukacyjnej Scottie go!, Klocków Lego.