14 sierpień 2021

 

Regulamin do pobrania

Karta zgłoszenia

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku

ul. Kościelna 7

27-215 Wąchock

tel. 41 271 50 33 lub 883 512 513

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Regulamin „Jarmarku Cudów” w Wąchocku

Zasady ogólne

 • Organizatorem Jarmarku odbywającego się w terminie: 25 września 2022 r. w Wąchocku przy terenach przyległych Opactwu Cystersów, jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku.
 • Główną część Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk producentów żywności tradycyjnej, regionalnej, lokalnej, zielarstwa, produktów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii, a także rękodzieła artystycznego i wytworów rzemiosła. W ramach Jarmarku możliwe jest również wystawianie stoisk promocyjnych, informacyjnych innych firm oraz stoisk z pamiątkami i wyrobami niemającymi charakteru rękodzieła.
 • Organizator ma prawo odmówić udostępnienia miejsca handlowego firmie, której ofertę uważa za niezgodną z głównymi założeniami idei. Wystawcy zobowiązują się również do uszanowania charakteru uroczystości i miejsca, poprzez nie wystawianie towarów sprzecznych ze specyfiką Organizatora, odpowiednią aranżację stoiska i akcje promocyjne. Wystawcy zobowiązują się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizatorzy uznają za niemożliwe do pogodzenia z charakterem ”Jarmarku Cudów”.

Warunki udziału

 

 • Warunkiem udziału jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w „Jarmarku Cudów” od 10.09.2022 do 24.09.2022 r., zaakceptowanie przez organizatora, pisemne potwierdzenie zapoznania się oraz bezwzględne przestrzeganie regulaminu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez pobranie formularza zgłoszeniowego ze strony: mgok.wachock.pl. lub www.wachock.pl   i odesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zgłaszający deklaruje listę produktów, na podstawie, której zaszeregowuje się go do grupy Wystawców. Deklaracja zgłoszenia musi obejmować wszystkie kategorie produktów przeznaczonych do prezentacji, degustacji, sprzedaży, oferty gastronomicznej. Zabronione jest przedstawianie na stoisku – w jakimkolwiek celu – produktów innych niż zgłoszone. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia grupy produktów z oferty Wystawcy. Organizator ma prawo zmienić grupę zaszeregowania na inną niż wybrał sobie wystawca.
 • Od decyzji Organizatorów można odwołać się w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia wraz z przyporządkowaniem do innej kategorii Wystawiających. Ponowna decyzja Organizatora jest ostateczna.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zgody na udział w Jarmarku bez podawania przyczyn.
 • Potwierdzenie uczestnictwa wraz z nadanym numerem wystawcy, przekazane będą przez Organizatora w formie telefonicznej, pisemnej lub mailowej.
 • Rezygnacja Wystawiającego z udziału w Jarmarku należy zgłosić w formie pisemnej do 24.09.2022 r.
 • Wystawca zaakceptowany do udziału w Jarmarku  wnosi opłatę  w wysokości 20 zł.

Udział innych podmiotów gospodarczych prowadzących handel wymaga uzgodnienia z Organizatorem i wiąże się z ustaleniem opłaty.

Zasady wystawiania

 • Wystawiający nie może bez zgody Organizatora odstąpić lub udostępnić całego lub części stoiska innym wystawiającym.
 • Wymiary wiatki Organizatora wynoszą  3,20 m × 1,44 m. O przydzieleniu takiego stoiska decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.
 • Organizator zastrzegaj sobie prawo do wyznaczania konkretnych miejsc określonym wystawcom, zgodnie z koncepcją organizacyjną i warunkami technicznymi Jarmarku.
 • Bezwzględnym wymogiem stawianym przez organizatora jest estetyczny wygląd stoiska. Wystawiający aranżują stoiska zgodnie z własną koncepcją i na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadkach naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób, Wystawiający ma obowiązek, na żądanie Organizatora, do usunięcia lub poprawy określonych elementów stoiska.
 • Organizator ma prawo zażądać od wystawcy zanim podejmie decyzje o jego uczestnictwie o przykładowe zdjęcie aranżacji własnego stoiska.
 • Wystawcy chętni do prowadzenia warsztatów podczas trwania Jarmarku, proszeni są o zgłoszenie tematu i propozycji zajęć.

Wystawiający zobowiązuje się do prowadzenia działalności przez cały okres i w godzinach trwania Jarmarku, czyli: 25 września 2022 r. w godz. 1000 - 1800

 • Wystawiający nie może, bez zgody Organizatora, zająć większej powierzchni niż określona w zgłoszeniu. Zgoda i ewentualne warunki odpłatności pozostają do szczegółowego uzgodnienia z Organizatorem.
 • Wystawiający ma prawo reklamy i różnych form promocji swoich produktów w obrębie wynajętej powierzchni, o ile nie zakłóca ona toku działalności innych uczestników Jarmarku.
 • Możliwe jest również prowadzenie akcji reklamowych i promocyjnych w innych miejscach Jarmarku. Szczegóły, ewentualne odpłatności do uzgodnienia z Organizatorem.
 • Ze względu na wymagania PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ. itp. Instytucji, Wystawcy są zobowiązani do posiadania aktualnych badań, zezwoleń, certyfikatów itp.

Przepisy organizacyjne

 • Wystawiający ma obowiązek przygotowania stoiska od godziny 700, 25.09.2022.
 • Wystawiający ma obowiązek zająć plac lub namiot o numerze przyporządkowanym wystawcy. Numer wraz z mapką sytuacyjną otrzymuje listem za pośrednictwem poczty lub drogą mailową. Nie ma możliwości zajęcia innego, niż wynika z przydziału, miejsca.
 • Jarmark udostępniony jest dla Odwiedzających w 25.09.2022 w godzinach 10.00 -18.00
  w Wąchocku. O ewentualnych zmianach godzin otwarcia ze względów organizacyjnych, Organizator będzie informować Wystawiających na bieżąco w trakcie trwania Jarmarku.
 • Dojazd samochodem do stoiska w celu za-i wyładunku oraz transport przedmiotów o dużych rozmiarach możliwy będzie wyłącznie poza godzinami otwarcia dla zwiedzających.
 • Demontaż stoiska i wywóz wyposażenia przed zakończeniem Jarmarku jest zabroniony.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież mienia wystawców oraz zniszczenia powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych, aktów wandalizmu oraz innych przyczyn losowych, niezależnie od podejmowanych przez Organizatora działań mających na celu zapobieganie i minimalizację powyższych zagrożeń.
 • Wystawiający ma obowiązek opuszczenia stoiska i zwrotu wyposażenia Organizatorom w dniu 26.09.2020. do godziny 20.00.
 • Wystawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia stoiska, powstałe w trakcie trwania Jarmarku z winy Wystawiającego.
 • Za rzeczy własne pozostawione przez Wystawiającego, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności i elementy te mogą zostać zagospodarowane przez Organizatora bez prawa roszczeń ze strony porzucającego mienie.
 • Wystawiający jest zobowiązany pozostawić teren stoiska uporządkowany i czysty.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdyby Jarmark nie doszedł do skutku lub uległ skróceniu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Odpowiedzialność Organizatorów za odwołanie lub skrócenie Jarmarku z innych przyczyn jest ograniczona maksymalnie do wysokości wniesionych opłat.
 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. W pierwszej kolejności sprawy będą załatwiane polubownie.